Общи условия

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

    • Този документ съдържа общите условия, съгласно които БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД, чрез Интернет магазина си store.botevplovdiv.bg , предоставя услуги на своите Клиенти. Тези условия обвързват всички клиенти. С натискане на бутона "Потвърди", Клиентът се съгласява, приема и задължава да спазва настоящите общи условия.
    • Идентифициране на Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените на сървъра на store.botevplovdiv.bg лог-файлове, съхранение на IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация.
    • Продуктите, които се намират на интернет страницата на store.botevplovdiv.bg , не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД.
    • След натискане на бутона "Потвърди", клиентите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в "Кошница". Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
    • БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока в рамките на работната седмица, БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД, Клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

ДОСТАВКА

    • Клиентът носи изцяло риска от повреждане и или загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху Клиента. БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
    • Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и или телефон при подаване на заявката, БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
    • При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
    • При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
    • Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
    • Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ


    • БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената от клиента стока.

ЦЕНИ

    • Цените, посочени на сайта, не включват опаковане и транспортиране до Клиента. Цената на транспорта се изчислява и Клиентът бива уведомен от служител на store.botevplovdiv.bg за най-изгодния вариант за транспорт. Цената на транспортната/куриерската услуга се заплаща директно на фирмата куриер. БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД ще се съобрази с предпочитанията  на Клиента относно избора на куриерската фирма.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

    • Клиентът има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина store.botevplovdiv.bg.
    • Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
    • Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Клиентът е длъжен незабавно да уведомява БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
    • Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата store.botevplovdiv.bg.

    • Всеки Клиент, независимо дали е клиент на БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД, се задължава при ползване на услугите:
    • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
    • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
    • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
    • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  услуги;
    • да уведомява незабавно БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
    • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
    • да не извършва злоумишлени действия;
    • да обезщети БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Клиентът е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез store.botevplovdiv.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката;
    • Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

    • Клиентът има право на отказ от направената поръчка в срок до 14 дни, считано от датата на доставката. При упражняване на правото си на отказ, Клиентът заплаща транспортните разходи до склад на БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД.

    • Клиентът има право на отказ от направената поръчка в срок до 24 часа, при положение, че не е получил поръчания от него продукт, а друг такъв.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД

    • БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентите използват предоставяните услуги.
    • БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на store.botevplovdiv.bg
    • БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД , да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  не носи отговорност спрямо клиентите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез store.botevplovdiv.bg.
    • След получаване на плащането, БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  се задължава да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

    • БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  във връзка с ползването на услугите от клиентите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

    • БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Клиенти, независимо дали са регистрирани.

    • Информацията по предходния член може да бъде използвана от БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  освен в случай на изрично несъгласие на Клиента, изпратено на следния e-mail адрес  [email protected]. БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

    • БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  

    • БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  има право да инсталира на компютрите на клиентите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Клиента и позволяват възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

    • БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД има задължение до 14 дни след уведомление за отказ от покупка да възстанови сумата на поръчката. Това се отнася за продукти с непокътната търговска опаковка, неизползвани и в добър търговски вид. В противен случай БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД има право да удържи сума, съобразно степента на употребата на продукта.

ЛИЧНИ ДАННИ

    • БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  гарантира на своите Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  защитава личните данни на Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

    • БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

ИЗМЕНЕНИЯ

    • Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  се задължава да уведоми Клиента за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок на Клиента да се запознае с тях. В дадения срок, ако Клиентът не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Клиентът заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Клиента.

ГАРАНЦИЯ

    • Търговската гаранция на стоки, се обслужва от техните вносители/производители. БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД издава валидна гаранционна карта с условията на гаранцията и фискален документ за покупката.

    • За надуваеми продукти - басейни, дюшеци и т.н. - гаранцията покрива фабрични дефекти като недобро залепване на шев. Гаранцията не покрива спукване на продукта, прорези и дупки, причинени от неговата употреба и използвани химикали за почистване.

    • При рекламация на закупена стока, разходите за транспорт на стоката до сервиз са за сметка на Клиента.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

    • Под “Клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата на онлайн магазина store.botevplovdiv.bg на своя компютър или друго електронно устройство.

    • Под “поръчка” се разбира избраната стока, както и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на същата от страна на клиента.

    • Интернет магазинът store.botevplovdiv.bg е собственост на БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД.

    • Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на БОТЕВ ТРЕЙД ЕООД, съобразно българското законодателство.

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки